چشمهایش


و ان یکاد الذین کفرو الیز لقونک بابصارهم
لما سمعو الذکر 
و یقولون
انه لمجنون
و ما هو الاذکر للعالمین

هر آینه نزدیک بود آنان که کافر شدند بلغزانند ترا به چشمهای خود
چون شنیدند قرآن را
و می گویند
همانا او دیوانه است.
واین مگر پندی برای جهانیان.

/ 0 نظر / 8 بازدید